การแบ่งประเภทของธุรกิจรถเช่า


ถ้าให้นึกถึงรถเช่า เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงนึกถึงรถได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ให้เช่า รถเก๋งให้เช่า รถกระบะให้เช่า เช่ารถตู้ และรถที่ใช้งานอื่นๆ สามารถแบ่งได้หลายแบบ ดังนี้
การแบ่งประเภทรถเช่าตามชนิดของการจดทะเบียน
โดยกฎหมายของไทย กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจจะต้องจดทะเบียนธุรกิจให้เรียบร้อยซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. จดทะเบียนไม่เป็นนิติบุคคล เช่น กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นต้น ส่วนมากจะเป็นธุรกิจของคนท้องถิ่น
2. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เป็นต้น จะเป็นการจดทะเบียนธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
การแบ่งประเภทรถเช่าตามขนาดขององค์กร
จะแบ่งตามจำนวนของรถยนต์ได้เป็น 3 ขนาด ดังนี้
1. องค์กรขนาดเล็ก จำนวนรถยนต์ที่ให้บริการ 1-100 คัน
2. องค์กรขนาดกลาง จำนวนรถยนต์ที่ให้บริการ 101-1,000 คัน
3. องค์กรขนาดใหญ่ จำนวนรถยนต์ที่ให้บริการ 1,000 คันขึ้นไป
การแบ่งประเภทรถเช่าตามระยะเวลาการให้เช่า
การแบ่งตามระยะเวลาหรือจำนวนวันที่เช่า โดยอิงจากสัญญาเช่ารถยนต์ แบ่งได้เป็น 2 แบบ ดังนี้
1. การเช่ารถยนต์แบบระยะสั้น คือ การเช่ารถยนต์ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 วัน ถึง 12 เดือน
2. การเช่ารถยนต์แบบระยะยาว คือ การเช่ารถยนต์ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
การแบ่งประเภทรถเช่าตามประเภทลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
จะแบ่งตามชนิดของลูกค้าที่มาทำสัญญาเช่ารถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ลูกค้าบุคคล โดยทั่วไปจะเป็นการเช่าแบบระยะสั้น คือไม่เกิน 1 ปี จุดประสงค์ในการเช่ารถยนต์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวหรือเป็นรถยนต์ทดแทนระหว่างนำรถยนต์เข้าซ่อม
2. ลูกค้าองค์กร หรือ นิติบุคคล จะเป็นการเช่ารถยนต์แบบระยะยาว คือตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป จุดประสงค์การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ดำเนินงานในกิจการขององค์กรนั้นๆ
นอกจากนี้ยังมีการแบ่งประเภทของรถเช่าตามเอกสารที่ใช้ในการเช่ารถยนต์ได้อีกด้วย หากคุณอยากทำธุรกิจรถเช่า ก็ควรศึกษาหาข้อมูลให้ครบถ้วนและทำอย่างถูกต้อง เพื่อให้การบริการที่ดีและปลอดภัยมากที่สุด รวมถึงหากอยากเช่ารถ ก็ควรเลือกแหล่งที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในภายหลังได้